22 listopada 2015

Informacja prasowa

W dniach w dniach 18-19 listopada 2015r Krakowie po raz pierwszy  w Polsce odbyło się spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney należącego do struktur organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Europejski Komitet Normalizacyjny, to stowarzyszenie, które zrzesza krajowe organy normalizacyjne z 33 krajów europejskich. CEN jest jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Unię Europejską oraz przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie i określenie dobrowolnych standardów na poziomie europejskim. Organizacja ta wspiera działania normalizacyjne w odniesieniu do wielu dziedzin i sektorów, w tym: powietrza i przestrzeni, chemicznych, budowlanych, produktów konsumenckich, obrony i bezpieczeństwa, energii, środowiska, żywności i pasz, zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, maszyn, transportu i opakowań.

Szczególne zadanie w CEN spełnia komitet techniczny CEN/TC 166 Chimneys, który odpowiada za normalizację w dziedzinie kominów wykorzystywanych do odprowadzenia produktów spalania do atmosfery. W prace komitetu zaangażowani są producenci, laboratoria badawcze, jednostki notyfikowane, organizacje konsumenckie, władze publiczne, strażacy kominiarze i instalatorzy.

Z komitetem TC 166 Chimneys ściśle współpracuje Polski Komitet Normalizacyjny KT 318 „Kominy”  który zajmuje się opiniowaniem i uzgadnianiem stanowisk krajowych do Norm Europejskich jak również opracowaniem norm polskich. Dzięki współpracy obu organizacji powstało 26 Norm Europejskich  przetłumaczonych na język polski. Większość z tych norm jest ogłoszona w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącym harmonizacji. Działalność TC 166 Chimneys oraz KT 318 ds. Kominów umożliwia:

  • Organizację i koordynację procesów normalizacyjnych
  • Upowszechnienie i wdrożenie nowych i aktualizowanych norm PN-EN do stosowania w Polsce
  • Współpracę z laboratoriami zajmującymi się badaniami na zgodność z PN-EN
  • Poprawę jakości budowanych i modernizowanych instalacji ogrzewczych i ciepłowniczych
  • Eliminację barier w produkcji i handlu materiałami i urządzeniami
  • Poprawę stanu bezpieczeństwa
  • Ochronę środowiska oraz konsumenta

W obradach wzięło udział ponad 20 ekspertów z całej Europy reprezentujących różnorodne środowiska takie jak: organizacje normalizacyjne, stowarzyszenia kominiarskie, producenci kominów, notyfikowane jednostki badawcze itp. Polskim delegatem z ramienia PKN był przewodniczący Komitetu Technicznego KT 318 – Kominy – inż. Roman Nowak.

Otwarcie obrad miało niesłychanie uroczysty charakter. Gości powitał p. Wiotld Śmiałek -doradca Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie jakości powietrza. Stwierdził on miedzy innymi, że tematyka obrad oraz działania statutowe CEN/TC166 doskonale wpisują się w proekologiczne działania władz Krakowa w walkę z zanieczyszczeniem krakowskiego powietrza – pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym benzopirenem.

Następnie głos zabrał p. Piotr CEMBALA – Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, które było współorganizatorem spotkania. Podkreślił on rolę Stowarzyszenia w Polsce w zakresie wspierania działania organów, instytucji, zrzeszeń i instytutów mających wpływ na tworzenie podstaw prawnych związanych z bezpieczną eksploatacją instalacji kominowych oraz bezpieczeństwem użytkowników.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał p. Piotr Pacyna – Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. Przypomniał, że w roku 2004 w Krakowie miał miejsce Kongres Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich. W przesłaniu tego gremium wskazano, że zawód kominiarza spełnia wyższe funkcje użyteczności publicznej. Kominiarz chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo obywatelowi, rodzinie i jej członkom. Kominiarze wskazują na potrzebę wysokiej jakości dopuszczonych do użytku kominów, gdyż ona determinuje bezpieczeństwo w europejskich domach.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się dwudniowe obrady uczestników, którzy wysłuchali sprawozdań z prac poszczególnych grup roboczych. Omówiono aktualną korespondencję, która napłynęła do komitetu oraz tematykę związaną z 5 letnim przeglądem kominowych norm zharmonizowanych. Ważnym elementem spotkania były raporty dotyczące współpracy pomiędzy CEN/TC 166 a CEN/TC 109, CEN/TC 88, CEN/TC127. Omówiono również termiczne metody badawcze, które zostały zastosowane w projekcie prEN 1858 – Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. Postanowiono w tym zakresie zwrócić się do organizacji krajowych o ponowną analizę tej sprawy. Na zakończenie obrad odbyło się formalne głosowanie nad wszystkimi uchwałami, które zostały wypracowane w trakcie spotkania. Uchwalono również, że kolejne spotkanie odbędzie się w maju w Kopenhadze.

Ogromnym zaszczytem dla uczestników spotkania plenarnego CEN/TC 166 było ich zaproszenie przez Prezydenta Miasta Krakowa na spotkanie w urzędzie miasta. W spotkaniu uczestniczyła delegacja w składzie: dr Peter Ortner- przewodniczący TC, Javier Emilio Valencia – sekretarz TC, Roman Nowak- przewodniczący KT 318, dr Rudolf Kania – European Chimney Association oraz Zbigniew Tałach – ekspert Stowarzyszenia Kominy Polskie. Urząd miasta reprezentował v-ce prezydent Tadeusz Trzmiel. Rozmowa była bardzo rzeczowa a uczestnicy zadeklarowali wzajemną współpracę w zakresie ochrony środowiska i kreowania rozwiązań, które sprzyjają bezpiecznemu odprowadzaniu spalin.

Uczestnicy spotkania mieli również czas na krótkie zwiedzanie Krakowa, poznanie jego bogatej historii oraz spróbowania polskiej kuchni.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Krakowie było merytoryczne i efektywne a atmosfera, która towarzyszyła uczestnikom sprawi, że wrócą oni do Polski nie tylko służbowo ale i prywatnie.