8 czerwca 2016

Aspekty prawne/ Dostęp do Aprobaty Technicznej

Jestem mistrzem kominiarskim od 1982 roku. W związku z aktualnie przeprowadzanym odbiorem i dyskusyjnym poprowadzeniem kominowych kanałów wentylacyjnych (zdjęcia poniżej w załączniach - przyp. redakcji ), proszę o pomoc w uzyskaniu dostępu do pełnej wersji AT wydanej przez INIG w Krakowie.

1. Aprobata Techniczna .
Aprobata Techniczna jest zamiennikiem normy ( np EN lub PN ) w wypadku gdy taka nie obejmuje określonej grupy wyrobów. Aprobata jest wykazem cech technicznych do których przestrzegania zobowiązał się producent . Z reguły normy i Aprobaty Techniczne obejmują grupy produktów ( w tym wypadku budowlanych ) , posiadających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa . Na pewno takimi produktami są przewody wentylacyjne . Aprobata Techniczna jest własnością producenta ( gdyż została sporządzona na jego zlecenie ) i jej publikacja nie jest obowiązkowa. Obowiązkowa dla producenta (i najważniejsza z punktu widzenia projektanta , wykonawcy i użytkownika) jest Deklaracja zgodności obowiązkowo wystawiana przez producenta . W deklaracji zgodności producent określa przeznaczenie produktu i najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa parametry techniczne . W Deklaracji przywołane są także dokumenty odniesienia ( takie jak normy , aprobaty techniczne , lub inny zbiór wymagań technicznych ) , których spełnienie gwarantuje producent . Ponadto Producent zobowiązany jest do udostępnienia dokumenty związane z użytkowaniem produktu takie jak instrukcje obsługi lub instrukcje montażowe. Na podstawie Deklaracji Zgodności producent ma obowiązek znakowania wyrobów przeznaczonych do stosowania w budownictwie ( a takim produktem są przewody wentylacyjne) znakiem budowanym krajowym “B” lub europejskim “CE”. Reasumując uważam , że winien Pan się zwrócić do producenta lub dystrybutora o wydanie Deklaracji Zgodności na przedstawione na zdjęciach przewody wentylacyjne , z której winno jednoznacznie wynikać przeznaczenie , parametry techniczne oraz warunki stosowania i montażu tych przewodów jako wyroby nadające się do wentylacji pomieszczeń .

2. Odrębną sprawą jest projekt .
Wykonanie nowej lub modernizacja starej instalacji wentylacyjnej wymaga sporządzenia projektu. W trakcie projektowania projektant ma obowiązek uwzględniania wszystkich aspektów Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Nie sądzę aby rozwiązania prezentowane przez Pana na zdjęciach zostały zaprojektowane przez profesjonalnego projektanta , uważać raczej należy , że jest to samowolna “impresja” wykonawcy . Jednakże wykonawca również jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Budowlanego ( pomijając fakt , że musi przestrzegać projektu).

3. Przepisy Prawa Budowlanego określają ogólne warunki przebiegu procesu budowlanego uszczegółowione rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie MI z 12.04.2002 DU 75 poz 690 ) . Odnośnie wentylacji znalazły się między następujące zapisy:

……§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia…………………..

3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5m.

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych……………

§ 268. …………..

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

Analizując przesłane przez Pana zdjęcia sądzę , że żadne z tych wymagań nie zostało spełnione.

Mam nadzieję , że przedstawione powyżej informacje będą Panu przydatne.