8 czerwca 2016

Instalacja/ Podłączenie zamkniętych wkładów kominowych

Proszę o poradę eksperta w sprawie możliwości podłączenia w domku jednorodzinnym dwóch wkładów kominkowych do jednego komina. W związku z tym pytaniem informuję, że chcę zastosować wkłady klasy A1 zgodnie z DIN 18895 z drzwiami samozamykającymi się. Proszę o informację, czy jest to możliwe i dopuszczalne od strony obowiązujących w Polsce przepisów.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) zostały jednoznacznie określone warunki podłączenia zamkniętych wkładów kominkowych:

§ 132.3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m^3 /kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m^3 ,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m^3 /h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej.

§145.1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m^2 _mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Tak więc zgodnie z krajowymi przepisami nie powinno włączać się więcej niż jednego wkładu kominkowego do komina . Pragnę również zwrócić Pana uwagę na zmianę klasyfikacji kominów , która winna odbywać się zgodnie z normą PN EN 1443 . Klasyfikacja A1 zgodnie z normami DIN obecnie już nie obowiązuje . Z materiał em dotyczącym nowych klasyfikacji kominów może się Pan zapoznać na naszej stronie internetowej w dziale OPRACOWANA artykuł pt: “Dostosowanie współczesnych systemów kominowych do wymogów Unii Europejskiej” – materiały z Konferencji EKO KOMIN 2006.