8 czerwca 2016

Instalacja/ Wykonanie czopucha

Czy jako czopuch mogę stosować rury aluminiowe lub ze stali aluminiowanej?

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i jego wykładni w postaci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), paragraf 266 określa własności materiałów jakie mogą być użyte do wykonania kominów (w tym ich przyłączy – EN PN 1443)

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Warunki pkt 2 par 266 wykluczają stosowania materiałów, które nie są w stanie spełnić badań ogniowych w temperaturze zapłonu sadzy tj. 1000 st C. Aluminium jest materiałem, który nie jest w stanie spełnić takiej próby – więc nie powinien być stosowany w budownictwie do wykonywania kominów i ich podłączeń.