8 czerwca 2016

Tworzywa sztuczne a instalacje spalinowe…

Czy prawidłowo , zgodnie z Polskim prawem budowlanym, został w załączonym projekcie określony sposób podłączenia nagrzewnicy gazowej, pomimo pozytywnej opinii dotyczącej przydatności tworzyw sztucznych jaką przedstawił producent. Zobacz załącznik

Przedstawiony fragment projektu zawiera kilka błędów formalnych i merytorycznych.

Po pierwsze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 266. pkt: 1) “przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych”, a także (§ 266. pkt: 2) “Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów”. Tak więc zaproponowanie w projekcie przewodów z tworzyw sztucznych (materiał palny) jest niedopuszczalne.

Po drugie, jako kanał spalinowy producent zaproponował własne produkty, podczas gdy zgodnie z informacjami zawartymi na jego stronie internetowej nie oferuje on elementów przeznaczonych do odprowadzania spalin, lecz jedynie rury i kształtki do instalacji ciepłej, zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Pomimo stwierdzenia przez producenta, iż jego produkty wykonane z PVC mogą spełniać określone warunki pracy, nie wydał on ustawowej deklaracji zgodności z obowiązującymi technicznymi normami zharmonizowanymi do zastosowania jako kominy i elementy instalacji spalinowych. Producent ten posiada jedynie certyfikat na produkcję i sprzedaż wewnętrznych instalacji wodnych z tworzyw sztucznych – nie spełnia zatem formalnych wymogów do wytwarzania kominów i instalacji spalinowych. Naszym zdaniem pismo producenta należy traktować w tej sytuacji wyłącznie jako informację techniczną i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako deklaracja producenta o możliwości stosowania PVC produkowanych na potrzeby instalacji wodnych jako element instalacji spalinowej.

Pragniemy dodać, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych (wraz z uzupełniającymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych – DU nr 198/2004 poz. 2041), kominy i elementy instalacji spalinowych podlegają systemowi oceny zgodności 2+ i winny być oznakowane w sposób określony przez normy zharmonizowane i na podstawie deklaracji producenta znakowane znakiem „CE”.

Naszym zdaniem opisane w projekcie rozwiązania techniczne, są niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązujących w Polce przepisów i mogą także zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu użytkowania.