8 czerwca 2016

Wykonanie komina

Który element komina należy przyjąć jako najwyższy punkt tej budowli do pomiaru jego wysokości?

Zadał Pan dość specyficzne pytanie, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Traktując komin wolnostojący jako samodzielny obiekt budowlany, naszym zadaniem należałoby zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane według definicji zawartej w art. 3 przez obiekt budowlany należy rozumieć “…budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami…” , a więc najwyższym punktem tak traktowanego komina będzie najwyżej umiejscowione na kominie urządzenie.

Z drugiej strony analizując definicje zawarte w normie dotyczącej stalowych kominów segmentowych (norma PN EN 14431-1) i traktując je per analogia do kominów wolnostojących, można przyjąć, że kominem jest zespół elementów, przez który przebiega kanał spalinowy oraz innych elementów niezbędnych do jego funkcjonowania (w załączeniu fragment normy).

Zatem zależy więc czy pytamy o wysokość komina dla potrzeb obliczenia skuteczności odprowadzenia spalin (wtedy za jego najwyższy punkt należy przyjąć ostatni element kominowy np. zakończenie nasady komina), czy raczej traktujemy komin jako całą budowlę, wtedy przy ustalaniu wysokości (np. do celów określenia wysokości lotniczych) należy wziąć po uwagę także zainstalowane na kominie urządzenia.